Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru AGROVET S.A, societate in cadrul careia respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale clienților, potențialilor clienți, angajaților, potențialilor angajați și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, AGROVET S.A. își asumă ca datele cu caracter personal colectate in cadrul activitatii comerciale să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:
1. Principiul legalitatii, echitatii şi transparenţei – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
2. Principiul limitării legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
3. Principiul limitării legate de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
4. Principiul reducerii la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
5. Principiul exactitatii – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, in functie de scopurile pentru care sunt prelucrate;
6. Principiul integritatii și confidențialitatii – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;
7. Principiul responsabilitatii – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar AGROVET S.A. își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

Ce date colectăm și cum le prelucrăm?

Prin activitatile comerciale desfasurate intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim conform descrierilor de mai jos, în cadrul cărora ne vom referi, conform art. 13 din Regulament, la:
(a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,
(b) temeiul juridic al prelucrării;
(c) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
(e) dacă este incident transferul de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță UE sau o organizație internațională;
(f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(g) drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată de prelucrare.

Navigarea pe site

Pentru a va asigura ca navigarea pe site-ul nostru se face in deplina siguranta, va informam ca nu folosim terțe instrumente de analiză, module cookie sau alte tehnologii similare.

Alți destinatari ai datelor

În scopurile menționate mai sus, AGROVET S.A. poate divulga datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi:

  • furnizori de servicii de curierat;
  • furnizori de servicii de plată / bancare;
  • furnizori de alte servicii, entități care asistă AGROVET S.A. în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Navigarea pe site

Dreptul de acces la date
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Agrovet S.A. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul de rectificare a datelor
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Agrovet S.A, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor
Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Agrovet S.A. restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

  • Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite Agrovet S.A. să verifice exactitatea datelor;
  • Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • Agrovet S.A. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Agrovet S.A într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

  • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
  • prelucrarea se bazează pe un contract; sau
  • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Cum vă puteți exercita drepturile
Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail [email protected]. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, Agrovet S.A. oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Agrovet S.A. va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Agrovet S.A. poate:
1. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate,
2. fie să refuze să dea curs cererii.

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

Toate informațiile colectate in cadrul activitatii comerciale sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, Agrovet S.A. ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante.

In principiu accesarea bazelor de date si fisierele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Date de contact
Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică de protectie a datelor personale, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:
Agrovet S.A.
Str. Siriului nr. 20, sector 1, Bucuresti, Romania
[email protected]